Category Archives: งานด้านการฝึก

พล.พัฒนา 3 ฝึกบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัย และรับ นนร. ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 พล.พัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย ร่วมกับ ปภ.เขต 9 และมูลนิธิกู้ภัยบูรพา ภายใต้การฝึก “กองอำนวยการร่วม บรรเทาสาธารณภัย” เนื่องจาก ห้วงนี้เป็นฤดูฝน มีเหตุอุทกภัย ในหลายพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติให้ถูกต้อง และทันเวลาเมื่อเกิดเหตุ โดยมี นนร. ชั้นปีที่ 5 ได้ร่วมศึกษาดูงาน และชมการสาธิต ในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการภายนอก รวมถึงศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในการนี้ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ได้มอบของที่ระลึกในกับคณะอาจารย์ และ นนร. 

การเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (อุทกภัย)

   วันที่ 6 พ.ค. 64 ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ นขต. ได้ทำการตรวจเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งทำการฝึกทบทวนการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีน้ำหลากในห้วงที่ฝนตกหนัก โดยได้ดำเนินการฝึกแบบแยกส่วน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19