พล.พัฒนา 3 กำจัดผักตบชวา บริเวณคลองอ้ายเป้า

ห้วงวันที่ 5-22 พ.ย. 63 พล.พัฒนา 3 โดย ช.พัน.302 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองอ้ายเป้า เขตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีผักตบชวาและวัชพืชเป็นจำนวนมาก จึงทำให้กีดขวางการระบายของน้ำ และทำให้น้ำเน่าเสีย และเมื่อดำเนินการแล้ว ทำให้สภาพคลองมีความสะอาดและดูสวยงามมากขึ้น 

15 views

You may also like