ให้การต้อนรับ หน.คณะทำงาน ด้านกิจการพลเรือน (กร.ทบ.)

   เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 1300 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) และคณะ ร่วม ให้การต้อนรับ หน.คณะทำงาน ด้านกิจการพลเรือน ในการตรวจสอบประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ. ให้มีความพร้อม สำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการบรรเทาสาธารณภัย และติดตามประสานงานให้หน่วยมีการจัดทำบัญชีรายละเอียดยุทโธปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ถูกต้อง ณ บก.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.