Daily Archives: พฤศจิกายน 24, 2021

ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”

    เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”  โครงการทหารพันธุ์ดี ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบก มีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน นำความรู้ไปปลูกผักใช้บริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผลผลิตของโครงการทหารพันธ์ุดียังได้นำไปแจกจ่ายให้ชุมชนรอบค่าย และนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

   เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วันที่ 23 พ.ย. 64