พล.พัฒนา 3 ฝึกบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัย และรับ นนร. ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 พล.พัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย ร่วมกับ ปภ.เขต 9 และมูลนิธิกู้ภัยบูรพา ภายใต้การฝึก “กองอำนวยการร่วม บรรเทาสาธารณภัย” เนื่องจาก ห้วงนี้เป็นฤดูฝน มีเหตุอุทกภัย ในหลายพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติให้ถูกต้อง และทันเวลาเมื่อเกิดเหตุ โดยมี นนร. ชั้นปีที่ 5 ได้ร่วมศึกษาดูงาน และชมการสาธิต ในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการภายนอก รวมถึงศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในการนี้ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ได้มอบของที่ระลึกในกับคณะอาจารย์ และ นนร.