ขุดลอกคูคลอง ณ คลองหนองโบสถ์ ตำบลแม่ระกา พล.พัฒนา 3 (โดย ช.พัน.302)

“ขุดลอกคูคลอง ณ คลองหนองโบสถ์ ตำบลแม่ระกา”

     เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาขุดลอกคูคลอง กว้าง 15-20 เมตร คลองหนองโบสถ์ยาว 270 เมตร คลองแม่ระกายาว 1650 เมตร ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ม.2 และ ม.10 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จว.พ.ล. ผู้ได้รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ สามารถใช้กักเก็บนำ้ในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน