การเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (อุทกภัย)

   วันที่ 6 พ.ค. 64 ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ นขต. ได้ทำการตรวจเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งทำการฝึกทบทวนการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีน้ำหลากในห้วงที่ฝนตกหนัก โดยได้ดำเนินการฝึกแบบแยกส่วน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19