มอบเงินเพื่อสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 1330 คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯมอบเงินเพื่อสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล ณ บ้านพัก กำลังพล ช.3 ค่ายสมด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมิอง จว.พ.ล.