ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ เดินทางเข้าดำเนินการตรวจเยี่ยม พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ ได้เดินทางเข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมกิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา ๓ และยังได้เข้าเยียมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมี คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา ๓ พร้อม คณะร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.พล.พัฒนา 3 ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จว.พ.ล.