คณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.3 เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 คณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.3 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จว.พ.ล.