กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ส่วนราชการใน จังหวัดพิษณุโลก ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษ โดย กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยจัดกิจกรรม  เพื่อพบปะหารือกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.