จัดกำลังพล ให้การสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19

“ช่วยเหลือประชา”
      เมื่อ 19 ม.ค. 64 พล.พัฒนา ๓ โดย ร้อย.คม.1 กอง สน.ฯ ได้จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย พร้อมด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้การสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในสำนักงานฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย