พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 พล.พัฒนา 3 จัดพิธีรับ -ส่งหน้าที่ ผบ.พล.พัฒนา 3 ระหว่าง พล.ท. จาตุรงค์ เชื้อคำฟู (ท่านเก่า) และ พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ (ท่านใหม่) ณ บก.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมืองพิษณุโลก จว.พ.ล.