ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พล.พัฒนา 3

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พล.พัฒนา 3

     ผบ.ศบภ.พล.พัฒนา ๓ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยได้จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนพิธีเปิดโครงการ และนิทรรศการ จำนวน 4 คัน พร้อมพลขับและพลประจำ ได้แก่ รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน, ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และยุทโธปกรณ์ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หน่วยได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมวลชนรอบค่ายฯ ที่จำนวน 3 คัน (คันละ 2 เที่ยว) คิดเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น จำนวน 44,000 ลิตร พร้อมทั้ง ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
1. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร (ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 3) แจกจ่ายน้ำในพื้นที่บ้าน ม.11 บ.โรงบ่ม ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร
2. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร (ช.3) แจกจ่ายน้ำในพื้นที่ บ้านน้ำเย็น ม.13 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร
3. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร (ช.3) แจกจ่ายน้ำในพื้นที่ บ้านโรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1