กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน

   กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 กล่าวว่า กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่พื้นที่โครงการฯ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงและติดกับแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 โครงการ ประกอบไปด้วย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 โครงการ และ จังหวัดตาก 1 โครงการ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดกำลังพลติดตั้งถังกักเก็บน้ำให้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้แล้ว จำนวน 140 หลังคาเรือน
อย่างไรก็ตาม โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 ครั้งนี้ เกิดจากการที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการดังกล่าว นั้น คณะได้มีข้อห้วงใยแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้ง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำน้ำฝนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยต่อรางน้ำฝนจากหลังคาบ้านเก็บลงสู่ถังเก็บน้ำ ซึ่งน้ำที่ได้จากน้ำฝนนี้จะเป็นกองหนุนเป็นน้ำต้นทุนที่จะได้เก็บไว้ใช้ในยามมีปัญหาต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือราษฎรในปัญหาเรื่องภัยแล้งของกองทัพบก

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1