Monthly Archives: มิถุนายน 2021

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน

   กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 กล่าวว่า กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่พื้นที่โครงการฯ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงและติดกับแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 โครงการ ประกอบไปด้วย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 โครงการ และ จังหวัดตาก 1 โครงการ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดกำลังพลติดตั้งถังกักเก็บน้ำให้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้แล้ว จำนวน 140 หลังคาเรือน
อย่างไรก็ตาม โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 ครั้งนี้ เกิดจากการที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการดังกล่าว นั้น คณะได้มีข้อห้วงใยแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้ง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำน้ำฝนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยต่อรางน้ำฝนจากหลังคาบ้านเก็บลงสู่ถังเก็บน้ำ ซึ่งน้ำที่ได้จากน้ำฝนนี้จะเป็นกองหนุนเป็นน้ำต้นทุนที่จะได้เก็บไว้ใช้ในยามมีปัญหาต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือราษฎรในปัญหาเรื่องภัยแล้งของกองทัพบก

พล.พัฒนา 3 ปันสุข พร้อม ติดตามช่วยเหลือประชาชน

   เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 ผู้เเทน ผบ.พล.พัฒนา 3 เดินทางเข้าเยี่ยม บ้านคุณตา ถวิล ทองคำตา อายุ 82 ปี ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว ในบ้านเลขที่ 66 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. พร้อมทั้งลงพื้นที่ ดูที่พักอาศัยของคุณตา เพื่อทำการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับคุณตา โดยดำเนินงานร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.พ.ล. เเละ อบต.พึงพระ ณ ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล.

“พล.พัฒนา 3 ปันสุข”

   เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้นำตะกร้าปันสุข ที่ได้รับมอบจาก พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคุณพจมาน ศรีจุฬางกูล ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านน้ำเย็นและบ้านหนองเสือ ต.วังทอง อ.วังทอง จำนวน 20 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19 

โครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” 11 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้นำตะกร้าปันสุข ที่ได้รับมอบจาก พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคุณ สิฬิฬินณนี บุนนาค ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมือง จำนวน 1 ครอบครัว และ บ.ร้องส้มมวง ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 16 ครอบครัว (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด

โครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” 

    เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้นำตะกร้าปันสุข ที่ได้รับมอบจากคุณ สิฬิฬินณนี บุนนาค ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ บ.บึงพระ ต.บึงพระ และ บ.ลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิดนี้

โครงการมีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” 3 มิ.ย. 64

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64 พล.พัฒนา 3 จัดกิจกรรมตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน มอบ”ตะกร้าปันสุข” ให้กับมวลชนรอบค่ายฯ ประกอบด้วย ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 50 ครอบครัว(กิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนกำลังพลและเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้กับชุมชนในการจัดทำ “ตู้กับข้าวข้างบ้าน “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในพื้น ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โครงการมีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” 2 มิ.ย. 64

   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 1330 พล.พัฒนา 3 และหน่วย นขต. ได้ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน โดยได้นำเครื่องอุปโภค/บริโภค จากโครงการทหารพันธุ์ดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บรรจุใส่ตะกร้า “ ตะกร้าปันสุข” มอบให้พี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้ที่ถูกกักตัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกำลังพล เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และเข้าปรับปรุงแปลงเกษตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ น้องๆนักเรียน (ตู้กับข้าวข้างบ้าน)รร.บ้านซำเตย ต.ดินทอง อ.วังทอง จว.พ.ล

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64

   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64
   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 

– พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

–  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

– พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.