พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารปลดประจำการ

“ เข้ามาเป็นทหาร 2 ปี มีเงินเก็บ หลังจากปลดประจำการคนละเกือบแสน “ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ,มอบของที่ระลึก(กระเป๋า) เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณในความเสียสละ และอดทน ของน้องๆ ทหารกองประจำการที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติ และจะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.63 นี้ นอกจากนั้นหน่วยยังได้มอบสมุดเงินฝากที่หน่วยริเริ่มให้ทหารกองประจำการได้ออมเงินไว้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งทหารเหล่านี้จะมีเงินฝากสะสมติดตัวกลับไปคนละประมาณ 4-9 หมื่นบาท (มากน้อยขึ้นอยู่กับปีที่รับราชการและจำนวนเงินที่ฝากของแต่ละราย) ซึ่งเงินจำนวนนี้พลทหารจะนำไปเป็นทุนในการศึกษาต่อ ,ลงทุนทำกิจการภายหลังจากที่ได้อบรมวิชาชีพตามโครงการ “ทหารพันธ์ุดี”และบางส่วนก็จะนำไปมอบให้บิดา มารดา ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวในระหว่างที่หางานทำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับน้องๆทหารกองประจำการภายหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากความมีระเบียบวินัย ความมีอุดมการณ์ และความรู้ในด้านวิชาชีพ ที่หน่วยได้ปลูกฝังให้ในระหว่างที่รับราชการและเป็นการสร้างคนดีให้กับสังคมอีกด้วย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1