Monthly Archives: มกราคม 2020

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.พัฒนา ๓ ดำเนินการบรรจุกำลังพลลงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ของกำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในการบรรจุกำลังพลลงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ของกำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สนามสอบ พล.พัฒนา ๓ ในตำแหน่งจำกัดเหล่า (ทหารช่าง) ๕ นาย และตำแหน่งไม่จำกัดเหล่า ๒ นาย ณ ห้องประชุมไตรโลกนาถ บก.พล.พัฒนา ๓

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.พัฒนา ๓ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.พัฒนา ๓ ได่จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ในส่วนของ บก.และ ร้อย.นขต.พล.พัฒนา ๓ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จำนวน ๙ นาย โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า บก.พล.พัฒนา ๓

วันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ พล.พัฒนา ๓ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก cobra gold 2020 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA)

          เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ พล.พัฒนา ๓ จัดกำลังพลส่วนล่วงหน้า เข้าร่วมการฝึก cobra gold 2020 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) โดยจัดกำลังชุดก่อสร้างจาก ช.๓ พัน.๓๐๒ ออกเดินทางจากที่ตั้งหน่วยเข้าพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ร่วมกับทหารสหรัฐฯ (US.ARMY)และ ทหารญี่ปุ่น มีห้วงเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๒ ก.พ. – ๕ มี.ค. ๖๓

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำการรักษาวินัยในการปฎิบัติงานของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ บ.สระโคล่ หมู่ ๑๐ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เข้าพบปะประชาชน และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่   
          เมื่อดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ มีประชาชนได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๖๙๗ ครัวเรือน ประชากร จำนวน ๑,๗๐๑ คน