พล.ต.อังกูร  รอดสวัสดิ์
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

พล.ต.ณรงค์  มหาคุณ
ผบ.พล.พัฒนา ๓

พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙

พล.ต.ปรีชา  สิโรดม
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐

พล.ต.ภณ  วนากมล
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑

พล.ต.ชัยยุทธ  เทพยสุวรรณ
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕

พล.ต.สังคม  จันทรธรรม
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

พล.ต.เลอพงศ์  ศรีสรรพางค์
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

พล.ต.วรากร  เพิ่มพูล
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒

พล.ต.ธานี  พูนสวัสดิ์
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

พล.ต.ทรงพล  ทองจีน
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

พล.ต.ธัญญพรหม  อัศวจินดา
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

พล.ต.พิศาล  นาคผจัญ
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พล.ต.ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่น
ผบ.พล.พัฒนา ๓

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน