ภารกิจหน่วย

ภารกิจหน่วย

 

   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

 

    

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1