ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย