ประวัติหน่วย

     กองพลพัฒนาที่ ๓  ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (ลับ) เฉพาะ ที่ ๑๑๖/๒๕๓๒ เรื่อง การจัดตั้งกองพลพัฒนาที่ ๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๓๒ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ ๓ ต่อมากองทัพภาคที่ ๓ ได้มอบโอนการบังคับบัญชา กรมทหารช่างที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรงให้  กองพลพัฒนาที่ ๓ โดยมีบทบาทและภาระหน้าที่เสมือน กรมพัฒนาที่ ๓ มีที่ตั้งชั่วคราวใน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

   ต่อมาได้มีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๙๙/ ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ห้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งปกติถาวร และเมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งปกติถาวร ภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก