ประวัติหน่วย

ประวัติหน่วย

   

     กองทัพบกได้หรือเริ่มนโยบายที่จะจัดตั้งหน่วยทหารในกองทัพบกไว้รองรับภารกิจการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ โดยมีแผนจัดตั้ง ๑ กองพลต่อ ๑ กองทัพภาค ใช้ชื่อเรียกว่า กองพลพัฒนา ซึ่งกองพลพัฒนานี้ ได้กำหนดภารกิจให้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และกองทัพบกได้เสนอหลักการจัดตั้งกองพลพัฒนาต่อกระทรวงกลาโหม ส่งผลให้ในระยะต่อมา กองพลพัฒนาที่ 3 ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑๑๖/๒๕๓๒ เรื่องการจัดตั้งกองพลพัฒนาที่ ๓ ลง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โดยให้เริ่มจัดตั้งตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ เป็นต้นมา ในระยะเริ่มจัดตั้งนั้น กองพลพัฒนาที่ ๓ มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ หน่วยได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยในครั้งนั้นกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ ได้ใช้อาคารกองบังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓ เป็นกองบัญชาการกองพลพัฒนา เป็นการชั่วคราว ต่อมาอาคารกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ หลังปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายจากอาคารกองบัญชาการชั่วคราว มาปฏิบัติงาน ณ อาคารกองบัญชาการหลังปัจจุบัน จนกระทั่งในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ พลเอก วิมล  วงศ์วานิช ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีเปิดอาคาร กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓

กองพลพัฒนาที่ ๓ ได้มีการจัดหน่วยและการประกอบกำลังดังนี้

– กองบัญชาการกองพล จัดหน่วยตาม อจย. หมายเลข ๗ – ๑ (๑๕ ม.ค. ๑๘)
– กองร้อยกองบัญชาการกองพล จัดหน่วยตาม อจย. หมายเลข ๗ – ๒ (๑๕ ม.ค. ๑๘)
– กรมพัฒนา จำนวน ๑ กรม โดยกองทัพบกได้บรรจุมอบ กรมทหารช่างที่ ๓ ซึ่งประกอบด้วย กองบังคับการกรม กองร้อยกองบังคับการ และกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ ให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงของกองพลพัฒนาที่ ๓ โดยใช้กรมทหารช่างที่ ๓ ทำหน้าที่เป็นกรมพัฒนา กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการกรมทหารช่างที่ ๓ ทำหน้าที่เป็นกองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการกรมพัฒนา และกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ ทำหน้าที่เป็น กองพันก่อสร้าง
– กองพันพัฒนา จัดหน่วยตาม อจย. หมายเลข ๓๓ – ๕๖ (๑๓ พ.ค. ๒๐)
– กองสนับสนุน ในขั้นต้น ให้จัดตั้งเฉพาะ กองร้อยเครื่องมือที่ ๑ กองสนับสนุน โดยมีการจัดหน่วยตาม อจย. หมายเลข ๕ – ๑๑๘ (๒๙ พ.ย. ๒๕๑๙)

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1