ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,900.- บาท

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,900.- บาท

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,900.- บาท

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,900.- บาท

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 520.- บาท

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 4,041.- บาท

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 4,681.- บาท

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000.- บาท

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 22,160.- บาท

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 24,372.- บาท

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 18,509.- บาท

12. ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อ สป.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,140 บาท

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โครงกำรจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร
      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,600 บาท

14. ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อ สป.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,800 บาท

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและตั้งด่านตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 6,000 บาท

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 100,000 บาท

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสานักงาน (เครื่องเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 25,159 บาท

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง จนท.ตั้งด่านตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 660 บาท

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง จนท.ตั้งด่านตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 660 บาท

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 43,996 บาท 

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 56,004 บาท

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 25,350 บาท

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 182,140 บาท 

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยำเสพติดในหน่วยทหาร
      โ
ดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,600 บาท

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท