ที่ตั้งกองพลพัฒนาที่ ๓

กองพลพัฒนาที่ ๓

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร./ Fax. 055-312-016

e-mail : dev03rd@hotmail.com