ที่ตั้งกองพลพัฒนาที่ 3

กองพลพัฒนาที่ ๓

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร./ Fax. 055-312-016

e-mail : dev03rd@hotmail.com

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1